Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORLEsol E70/120
ORLEsol E70/120 to produkt niskoaromatyczny o śladowej zawartości benzenu i siarki otrzymywany z lekkich frakcji węglowodorowych.
 

ZASTOSOWANIE:

 • do produkcji rozpuszczalników, rozcieńczalników,
 • do mycia i odtłuszczania,
 • w przemyśle metalowym i chemicznym,
 • w przemyśle farb i lakierów, klejów i szczeliw,
 • w garbarniach,
 • w produkcji chemii budowlanej i gospodarczej,
 • w produkcji wyrobów gumowych, materiałów i okładzin ciernych,
 • w przemyśle farmaceutycznym.
 

TRANSPORT I SPRZEDAŻ:

 • sprzedaż w autocysternach
 • podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR:
 • Numer UN (numer ONZ): UN 1268
 • Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Produkty naftowe, I.N.O.
 • Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: 3/F1
 • Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33
 • Nalepka ostrzegawcza: Nr 3
 • Grupa pakowania: II
 • Zagrożenie dla środowiska: substancja zagrażająca środowisku
 • Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: ADR przepis szczególny S2, S20
 • Transport luzem zgodnie z Załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: nie dotyczy
 • Załadunek: górny i dolny
 • Załadunek: od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 18:00
 • Miejsce załadunku: stanowisko pełnienia w Jedliczu
 • Sprzedaż w procedurze akcyzy zawieszonej, faktura +oświadczenie
 • Kod CN produktu: 2710 12 25

 

WYMAGANIA DLA  ORLEsol E70/120:

 

​Własność ​Parametry wymagane
​1 ​Gęstość w temp. 15°C , max.    [g/cm3] 0,780​
​2 ​Zawartość siarki, max. [% (m/m)] ​0,003
​3 ​Zawartość benzenu max. [% (m/m)] ​0,01
​4 ​Zawartość pozostałych aromatów, max. [% (m/m)] ​0,3
​5 ​Początek destylacji, min. [°C] ​70
​6 ​95 %(v/v) destyluje, max. [°C] ​120
​7 ​Suma pozostałości i strat, max. [% (v/v)] ​2
​8 ​Zawartość węglowodorów nienasyconych, max. [% (m/m)] ​0,1
​9 ​Zawartość substancji nielotnych, ​Nie zawiera
 

PLIKI DO POBRANIA:

 

KCH_ORLESOL_E70_120_2018_pl.pdfKarta Charakterystyki ORLESOL E70 120 .pdf

SN_ORLESOL_E70_120_2017_pl.pdfSN_ORLESOL_E70_120_2017_pl.pdf

KONTAKT HANDLOWY
 
 
 

Marki Grupy ORLEN