Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Siarka płynna
Siarka płynna otrzymywana na instalacji utylizacji siarkowodoru w następstwie przerobu gazów siarkowodorowych. Barwa produktu ciekłego brązowożółta, po zakrzepnięciu jasnożółta. Produkt charakteryzuje się wysoką czystością min. 99,95 %, produkt o najwyższej czystości zgodnie z normą PN-70/C-84083.

ZASTOSOWANIE:

·         Jako surowiec do dalszej przeróbki do syntez chemicznych: do produkcji kwasu siarkowego, produkcji dwusiarczku węgla, barwników siarkowych.
·         Przy wulkanizacji kauczuku w przemyśle celulozowym i zapałczanym.

TRANSPORT I SPRZEDAŻ:

·         Sprzedaż w autocysternach
·         Podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR:
  • Numer UN (numer ONZ): UN 2448
  • Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Siarka, stopiona
  • Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: 4.1/F3
  • Numer rozpoznawczy zagrożenia: 44
  • Nalepka ostrzegawcza: Nr 4.1
  • Grupa pakowania: III
  • Zagrożenie dla środowiska: brak
  • Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: brak
  • Transport luzem zgodnie z Załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: brak danych
·         Załadunek: górny
·         Załadunek: od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 18:00
·         Miejsce załadunku: stanowisko pełnienia w Jedliczu
·         Sprzedaż na fakturę
·         Kod CN produktu: 2503 00 10

WYMAGANIA DLA SIARKI PŁYNNEJ:

Lp.
Własność
Parametry wymagane
1.
Zawartość siarki, min. [%(m/m)]
99,95
2.
Zawartość arsenu, poniżej [%(m/m)]
0,0001
3.
Zawartość selenu, poniżej [%(m/m)]
0,001
4.
Zawartość kwasów w przeliczeniu na kwas siarkowy, max. [%(m/m)]
0,007
5.
Zawartość substancji organicznych, max. [%(m/m)]
0,015
6.
Zawartość popiołu, max. [%(m/m)]
0,04
PLIKI DO POBRANIA:​​

​​​
KONTAKT HANDLOWY
 
 
 

Marki Grupy ORLEN