Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORLEN Południe – Zakład Trzebinia

 

Logistyka
Kierownik
tel. +48 24 201 00 66
fax: +48 24 367 74 16
kom. +48 691 944 905
 
Zakupy
Kierownik
 
 
Kierownik
 
tel. +48 24 201 02 60
kom. +48 695 982 008
 
tel. +48 24 201 00 44
kom. +48 601 525 198
 
Zakup surowców
Specjalista ds. Zakupów i Zaopatrzenia
 
tel. +48 24 201 00 57
fax: +48 24 367 74 18
kom. +48 601 434 050

Produkcja
Biopaliwa – Kierownik
 

Parafiny – Kierownik ds. Produkcji Parafin
 
tel. +48 24 201 01 16
kom. +48 603 940 577
 
tel. +48 24 201 02 53
kom. +48 665 551 853
 
BHP
Specjalista ds. BHP
 
tel. +48 24 201 01 77
kom. +48 605 361 284
 
Gospodarka Wodno-Ściekowa
Kierownik
 
tel. +48 24 201 00 88
kom. +48 
607 460 820
 
Inspektor Ochrony Danych
Marta Skrzyńska
 
 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informujemy,że:
1.  Spółka ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini przy ul. Fabrycznej 22, 32-540 Trzebinia, NIP: 628-00-00-977, REGON: 27269025. działając zgodnie z art. 13 ust.  1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO” informuje, iż jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
2.  Kontakt z Administratorem możliwy jest przy wykorzystaniu danych korespondencyjnych Administratora bądź mailowo na ​adres: sekretariat.poludnie@orlen.pl.
3.  Administrator informuje, iż w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem:  
rodo.poludnie@orlen.pl
4.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
     a) udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą poczty elektronicznej na adresy kontaktowe znajdujące się na   
     stronie 
www.orlenpoludnie.pl – dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zapewnienia komunikacji z użytkownikiem
     serwisu i udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane do ORLEN Południe S.A - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
     W tym przypadku Twoje dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
     b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z prowadzonymi przez ORLEN Południe
     S.A działaniami oraz świadczeniem usług – dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zabezpieczenia roszczeń, a
     więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń.
5.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, a także organy publiczne uprawnione do dostępu do tych danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6.  Posiada Pani/Pan prawo do:
     a)  dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo
     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
     b)  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
     Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
7.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowej.
8.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
9.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.​​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN