Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Kontakt ORLEN Południe

ORLEN Południe S.A.
ul. Fabryczna 22
32-540 Trzebinia
tel.: +48 24 201 00 00
tel.: +48 24 201 00 01
fax: + 48 24 367 74 14
e-mail: sekretariat.poludnie@orlen.pl

Zakład Trzebinia
ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia

Zakład Jedlicze
ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy pod numerem: 0000125856
NIP: 628-00-00-977, Regon: 272696025; kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 209 123 180,00 zł​

Zarząd:
Członek Zarządu: Mariola Frukacz
Członek Zarządu: Zbigniew Kuźma


Rachunek bankowy:
PL 75 1240 1444 1111 0010 0473 3370  PLN
PL 14 1030 1508 0000 0008 0435 9028  EUR
PL 67 1030 1508 0000 0008 0435 9044  USD

Dodatkowe dane:
Numer akcyzowy: PL35100007209
Numer akcyzowy składu podatkowego – Zakład Trzebinia: PL35100008346
Numer akcyzowy składu podatkowego – Zakład Jedlicze: PL35100405303
Numer Podmiotu Pośredniczącego – PL 35100025503
Numer stacji kolejowej – Zakład Trzebinia: dla wysyłek krajowych 077503
Numer stacji kolejowej – Zakład Trzebinia: dla wysyłek zagranicznych 51 077503

Dojazd:

mapka_OP.png
 


 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informujemy,że:
1.  Spółka ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini przy ul. Fabrycznej 22, 32-540 Trzebinia, NIP: 628-00-00-977, REGON: 27269025. działając zgodnie z art. 13 ust.  1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO” informuje, iż jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
2.  Kontakt z Administratorem możliwy jest przy wykorzystaniu danych korespondencyjnych Administratora bądź mailowo na adres: sekretariat.poludnie@orlen.pl.
3.  Administrator informuje, iż w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem: 
rodo.poludnie@orlen.pl
4.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
     a)  udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą poczty elektronicznej na
     adresy kontaktowe znajdujące się na stronie 
www.orlenpoludnie.pl – dla realizacji naszego
     prawnie uzasadnionego interesu w postaci zapewnienia komunikacji z użytkownikiem
     serwisu i udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane do ORLEN Południe S.A - na
     podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
     W tym przypadku Twoje dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec
     ich przetwarzania;
     b)  ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć
     związek z prowadzonymi przez ORLEN Południe S.A działaniami oraz świadczeniem usług
     – dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zabezpieczenia
     roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany
     przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń.
5.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, a także organy publiczne uprawnione do dostępu do tych danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6.  Posiada Pani/Pan prawo do:
     a)  dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
     przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec
     przetwarzania.
     b)  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
     Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
     przepisy RODO.
7.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowej.
8.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
9.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.​​​​​​
 
 
 

Marki Grupy ORLEN