Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Olej bazowy N-80, 80
Olej bazowy N-80 otrzymywany przez hydrorafinację destylatu uzyskanego z regeneracji oleju przepracowanego. Olej bazowy 80 otrzymywany przez hydrorafinację destylatów z ropy oraz z olejów przepracowanych pochodzących z importu.

ZASTOSOWANIE:

·         Olej bazowy N-80 i olej bazowy 80 stosuje się do produkcji:
·         przemysłowych olejów smarowych:
·         maszynowych
·         hydraulicznych
·         olejów silnikowych i olejów przekładniowych do automatycznych skrzyń biegów
·         olejów technologicznych:
·         do obróbki skrawaniem, plastycznej i cieplnej metali
·         konserwacyjnych, ochronnych
·         antyadhezyjnych i antyzbrylaczy

TRANSPORT I SPRZEDAŻ:

·         Sprzedaż w autocysternach, cysternach kolejowych
·         Nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR:
  • Numer UN (numer ONZ): nie dotyczy
  • Prawidłowa nazwa przewozowa UN: nie dotyczy
  • Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: nie dotyczy
  • Numer rozpoznawczy zagrożenia: nie dotyczy
  • Nalepka ostrzegawcza: nie dotyczy
  • Grupa pakowania: nie dotyczy
  • Zagrożenie dla środowiska: nie dotyczy
  • Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: nie dotyczy
  • Transport luzem zgodnie z Zał. II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: nie dotyczy
·         Załadunek: nalew górny,
·         Załadunek: od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 18:00,
·         Miejsce załadunku: stanowisko pełnienia w Jedliczu
·         Sprzedaż w procedurze akcyzy zawieszonej i zwolnionej
·         Kod CN produktu: 2710 19 99

WYMAGANIA DLA OLEJU BAZOWEGO N-80 I OLEJU BAZOWEGO 80:

Lp.
Własność
Parametry wymagane
1.
Gęstość w temp. 15oC, [g/cm³]
oznaczać
2.
Lepkość kinematyczna w temp. 40oC, [mm²/s]
14,6-18,9
3.
Lepkość kinematyczna w temp. 100oC,  [mm²/s]
oznaczać
4.
Temperatura zapłonu, min. [oC]
170
5.
 Temperatura płynięcia, max. [oC]
 
 
-12
6.
Barwa, max.
1
7.
Pozostałość po koksowaniu, max. [%(m/m)]
0,02
8.
Pozostałość po spopieleniu max. [%(m/m)]
 
0,005
9.
Zawartość ciał stałych, [%(m/m)]
Nie zawiera
10.
Zawartość wody, max. [%(v/v)]
0,02
11.*
Czas rozwarstwienia emulsji olej-woda, w temp. 540C, max. [minuta]
15
 
*dotyczy badań okresowych wykonywanych jeden raz na kwartał
 

PLIKI DO POBRANIA:

 
 
 
 
 

Marki Grupy ORLEN