Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Olej bazowy N-150, 150
Olej bazowy N-150 i Olej bazowy 150 otrzymywany przez hydrorafinację destylatu uzyskanego z regeneracji oleju przepracowanego.

ZASTOSOWANIE:

·         Olej bazowy N-150 i olej bazowy 150 stosuje się do produkcji:
·         przemysłowych olejów smarowych:
·         maszynowych
·         hydraulicznych
·         olejów silnikowych i olejów przekładniowych do automatycznych skrzyń biegów
·         olejów technologicznych:
·         do obróbki skrawaniem, plastycznej i cieplnej metali
·         konserwacyjnych, ochronnych
·         antyadhezyjnych i antyzbrylaczy

TRANSPORT I SPRZEDAŻ:

·         Sprzedaż w autocysternach, cysternach kolejowych
·         Nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR:
  • Numer UN (numer ONZ): nie dotyczy
  • Prawidłowa nazwa przewozowa UN: nie dotyczy
  • Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: nie dotyczy
  • Numer rozpoznawczy zagrożenia: nie dotyczy
  • Nalepka ostrzegawcza: nie dotyczy
  • Grupa pakowania: nie dotyczy
  • Zagrożenie dla środowiska: nie dotyczy
  • Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: nie dotyczy
  • Transport luzem zgodnie z Zał. II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: nie dotyczy
·         Załadunek: nalew górny,
·         Załadunek: od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 18:00,
·         Miejsce załadunku: stanowisko pełnienia w Jedliczu
·         Sprzedaż w procedurze akcyzy zawieszonej i zwolnionej
·         Kod CN produktu: 2710 19 99

WYMAGANIA DLA OLEJU BAZOWEGO N-150 I OLEJU BAZOWEGO 150:

Lp.
Własność
Parametry wymagane
1.
Gęstość w temp. 15°C, [g/cm³]
oznaczać
2.
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, [mm²/s]
27,0-33,0
3.
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm²/s]
oznaczać
4.
Temperatura zapłonu, min. [°C]
190
5.
 Temperatura płynięcia, max. [°C]
 
-12
6.
Barwa, max.
1,0
7.
Wskaźnik lepkości, min.
95
8.
Pozostałość po koksowaniu, max. [%(m/m)]
0,03
9.
Pozostałość po spopieleniu max. [%(m/m)]
 
0,005
10.
Zawartość ciał stałych, [%(m/m)]
Nie zawiera
11.
Zawartość wody, max. [%(v/v)]
0,02
12.*
Czas rozwarstwienia emulsji olej-woda, w temp. 54°C, max. [minuta]
15
 
13.*
Zawartość części lotnych wg Noacka, max.  [%(m/m)]
25
*dotyczy badań okresowych wykonywanych jeden raz na kwartał
 
PLIKI DO POBRANIA:
 
 
 

Marki Grupy ORLEN