Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORLEsol C56

Rozpuszczalnik ORLEsol C56 to produkt niskoaromatyczny o śladowej zawartości benzenu i siarki otrzymywany z lekkich frakcji węglowodorowych.

ZASTOSOWANIE:

 • do produkcji rozcieńczalników, rozpuszczalników, chemii budowlanej,
 • w produkcji aerozoli,
 • do produkcji farb i lakierów.

 

TRANSPORT I SPRZEDAŻ:

 • Sprzedaż w autocysternach
 • Podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR:
 • Numer UN (numer ONZ): UN 1268
 • Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Produkty naftowe, I.N.O.
 • Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: 3/F1
 • Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33
 • Nalepka ostrzegawcza: Nr 3
 • Grupa pakowania: II
 • Zagrożenie dla środowiska: substancja zagrażająca środowisku
 • Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: ADR przepis szczególny S2, S20, 640C
 • Transport luzem zgodnie z Załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: nie dotyczy
 • Załadunek: dolny
 • Załadunek: od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 18:00,
 • Miejsce załadunku: stanowisko pełnienia w Jedliczu
 • Sprzedaż w procedurze akcyzy zawieszonej, faktura +oświadczenie
 • Kod CN produktu: 2710 12 25

 

WYMAGANIA DLA  ORLEsol C56:

 

​Własność ​Parametry wymagane
​1. ​Gęstość w temp. 15°C , [g/cm3] ​Podawać w atestach
​2. ​Zawartość siarki, max. [ppm] ​3
​3. ​Zawartość benzenu, [ppm] ​Podawać w atestach
​4. ​Zawartość pozostałych aromatów, max. [ppm] ​50
​5. ​95%(v/v) destyluje, max. [°C] ​90
​6. ​Zawartość wody, max. [% (m/m)] ​0,02
 

 

PLIKI DO POBRANIA:

 

KCH_ORLESOL_C56_2019_pl.pdfKarta Charakterystyki ORLEsol C56.pdf

 
 
 

Marki Grupy ORLEN