Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORLEsol 60/90

ORLEsol 60/90 to produkt niskoaromatyczny o śladowej zawartości benzenu i siarki otrzymywany z lekkich frakcji węglowodorowych.

 

ZASTOSOWANIE:

 • w produkcji klejów, szczeliw,
 • w produkcji rozcieńczalników, rozpuszczalników, chemikaliów, chemii budowlanej, farb i lakierów,
 • w produkcji aerozoli (kosmetyka samochodowa, lakiery, pianki, parafarmaceutyki),
 • w przemyśle farmaceutycznym,
 • w przemyśle elektronicznym,
 • do mycia i odtłuszczania.
 

TRANSPORT I SPRZEDAŻ:

 • Sprzedaż w autocysternach
 • Podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR:
 • Numer UN (numer ONZ): UN 1268
 • Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Produkty naftowe, I.N.O.
 • Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: 3/F1
 • Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33
 • Nalepka ostrzegawcza: Nr 3
 • Grupa pakowania: II
 • Zagrożenie dla środowiska: substancja zagrażająca środowisku
 • Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: ADR przepis szczególny S2, S20
 • Transport luzem zgodnie z Załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: nie dotyczy
 • Załadunek: górny i dolny
 • Załadunek: od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 18:00
 • Miejsce załadunku: stanowisko pełnienia w Jedliczu
 • Sprzedaż w procedurze akcyzy zawieszonej, faktura +oświadczenie
 • Kod CN produktu: 2710 12 25 

 

WYMAGANIA DLA  ORLEsol 60/90

 

​Własność ​Parametry wymagane
1.​ ​Gęstość w temp. 15°C, max.   [g/cm3] ​0,725
​2. ​Zawartość siarki, max. [ppm] 3​
​3. ​Zawartość benzenu max. [ppm] ​10
​4. ​Zawartość pozostałych aromatów, max. [ppm] ​50
​5. ​5%(v/v) destyluje, min. [°C] ​64
​6. ​98 %(v/v) destyluje, max. [°C] ​90
​7. ​Zawartość wody, max. [% (m/m)] ​0,01
 

PLIKI DO POBRANIA:

 

KCH_ORLESOL_60_90_2019_pl.pdfKarta Charakterystyki ORLEsol 60/90.pdf

SN_ORLESOL 60_90_2018_pl.pdfSN_ORLESOL 60_90_2018_pl.pdf

 
 
 

Marki Grupy ORLEN