Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORLEsol C5

ORLEsol C5 to produkt niskoaromatyczny o śladowej zawartości benzenu i siarki otrzymywany z lekkich frakcji węglowodorowych.


ZASTOSOWANIE:​​

 • w produkcji kosmetyki samochodowej
 • jako środek spieniającyTRANSPORT I SPRZEDAŻ:

 • Sprzedaż w autocysternach
 • Podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR:
  • Numer UN (numer ONZ): UN 1265
  • Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Pentany, ciekłe
  • Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: 3/F1
  • Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33
  • Nalepka ostrzegawcza: Nr 3
  • Grupa pakowania: I
  • Zagrożenie dla środowiska: substancja zagrażająca środowisku
  • Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: ADR przepis szczególny S2, S20
  • Transport luzem zgodnie z Załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: nie dotyczy
 • Załadunek: dolny
 • Załadunek: od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 18:00
 • Miejsce załadunku: stanowisko pełnienia w Jedliczu
 • Sprzedaż w procedurze akcyzy zawieszonej/  zwolnionej ze względu na przeznaczenie​
 • Kod CN produktu: 2710 12 25


WYMAGANIA DLA ORLEsol C5

​​Własność

​Parametry wymagane
​Gęstość w temp. 15°C, [g/cm3]

Podawać w atestach​
​Zawartość siarki, max. [ppm (m/m)] 

​3
​Zawartość izomerów C-5, min. [% (m/m)]

w tym izopentanu


w tym n-pentanu


​95

Podawać w atestach

Podawać w atestach
​Zawartość węglowodorów C-6 i cięższych, max. [% (m/m)]

​1,5
​Zawartość pozostałych armoatów max. ​Podawać w atestach​

PLIKI DO POBRANIA:


KCH_ORLESOL_C5_2022_pl.pdfKCH_ORLESOL_C5_2022_pl.pdf

SN_Orlesol C_5_2018_pl.pdfSN_Orlesol C_5_2018_pl.pdf


Ogólne warunki sprzedaży​​​​​​

KONTAKT HANDLOWY
Mariusz Kopciuch​
Product Manager

​tel. +48 24 201 07 16
kom. +48 605 092 246
Mariusz.Kopciuch@orlen.pl​Maciej Niechaj
Product Manager

tel. +48 24 201 01 39
kom. +48 665 444 843
Maciej.Niechaj@orlen.pl​​​​​
 
 
 

Marki Grupy ORLEN