Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORLEsol C5

ORLEsol C5 to produkt niskoaromatyczny o śladowej zawartości benzenu i siarki otrzymywany z lekkich frakcji węglowodorowych.

 

ZASTOSOWANIE:

 • w produkcji kosmetyki samochodowej
 • jako srodek spieniający.

 

TRANSPORT I SPRZEDAŻ:

 • Sprzedaż w autocysternach
 • Podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR:
 • Numer UN (numer ONZ): UN 1265
 • Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Pentany, ciekłe
 • Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: 3/F1
 • Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33
 • Nalepka ostrzegawcza: Nr 3
 • Grupa pakowania: I
 • Zagrożenie dla środowiska: substancja zagrażająca środowisku
 • Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: ADR przepis szczególny S2, S20
 • Transport luzem zgodnie z Załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: nie dotyczy
 • Załadunek: dolny
 • Załadunek: od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 18:00,
 • Miejsce załadunku: stanowisko pełnienia w Jedliczu
 • Sprzedaż w procedurze akcyzy zawieszonej, faktura +oświadczenie
 • Kod CN produktu: 2710 12 25

 

WYMAGANIA DLA  ORLEsol C5:

 

​Własność ​Parametry wymagane
​1 ​Gęstość w temp. 15°C, [g/cm3] Podawać w atestach​
​2 ​Zawartość siarki, max. [ppm] ​3
​3 ​Zawartość izomerów C-5, min. [% (m/m)]
w tym izopentanu
w tym n-pentanu 
​95
Podawać w atestach
Podawać w atestach
​4 ​Zawartość węglowodorów C-6 i cięższych, max. [% (m/m)] ​1,5
​5 ​Zawartość benzenu,  [% (m/m)] ​Podawać w atestach
 

PLIKI DO POBRANIA:

 

KCH_ORLESOL_C5_2019_pl.pdfKarta Charakterystyki ORLEsol C5.pdf

SN_Orlesol C_5_2018_pl.pdfSN_Orlesol C_5_2018_pl.pdf

KONTAKT HANDLOWY
 
 
 

Marki Grupy ORLEN