Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORLEsol 110/170

ORLEsol 110/170 to produkt o niskiej zawartości benzenu i siarki otrzymywany z lekkich frakcji węglowodorowych.

 

ZASTOSOWANIE:

 • w dalszych procesach chemicznychTRANSPORT I SPRZEDAŻ:

 • Sprzedaż w autocysternach
 • Podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR:
  • Numer UN (numer ONZ): UN 1268
  • Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Produkty ropy naftowej, I.N.O.
  • Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: 3/F1
  • Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33
  • Nalepka ostrzegawcza: Nr 3
  • Grupa pakowania: II
  • Zagrożenie dla środowiska: substancja zagrażająca środowisku
  • Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: ADR przepis szczególny, 640D, S2, S20
  • Transport luzem zgodnie z Załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC: nie dotyczy
 • Załadunek: górny
 • Załadunek: od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 18:00
 • Miejsce załadunku: stanowisko pełnienia w Jedliczu
 • Sprzedaż w procedurze akcyzy zawieszonej/ zwolnionej ze względu na przeznaczenie
 • Kod CN produktu: 2710 12 25

 

WYMAGANIA DLA ORLEsol 110/170

​Własność

​Parametry wymagane
​Gęstość w temp. 15°C ,  [g/cm3

​Podawać w atestach
​Zawartość siarki, max. [ppm (m/m)]

30
​Zawartość benzenu max. [ppm (m/m)]

500
​Zawartość aromatów, max. [% (m/m)]

​Podawać w atestach
5% (v/v) destyluje, min. [°C]

​110
95% (v/v) destyluje, max. [°C]

​170PLIKI DO POBRANIA:​

KCH_Orlesol_110_170_2022.pdfKCH_Orlesol_110_170_2022.pdf

SN_ORLESOL_110_170_2018_pl.pdfSN_ORLESOL_110_170_2018_pl.pdf


Ogólne warunki sprzedaży​​​​​​​​

KONTAKT HANDLOWY
Mariusz Kopciuch​
Product Manager

​tel. +48 24 201 07 16
kom. +48 605 092 246
Mariusz.Kopciuch@orlen.pl​Maciej Niechaj
Product Manager

tel. +48 24 201 01 39
kom. +48 665 444 843
Maciej.Niechaj@orlen.pl​​​​​ 
 
 

Marki Grupy ORLEN