Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORLEsol 110/170

ORLEsol 110/170 to produkt o niskiej zawartości benzenu i siarki otrzymywany z lekkich frakcji węglowodorowych.

 

ZASTOSOWANIE:

 • w produkcji rozcieńczalników i rozpuszczalników lakowych np. do farb ftalowych wolnoschnących,
 • w produkcji farb i lakierow,
 • w produkcji chemii gospodarczej i budowlanej,
 • w produkcji asfaltów.

 

TRANSPORT I SPRZEDAŻ:

 • Sprzedaż w autocysternach
 • Podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR:
 • Numer UN (numer ONZ): UN 1268
 • Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Produkty naftowe, I.N.O.
 • Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: 3/F1
 • Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33
 • Nalepka ostrzegawcza: Nr 3
 • Grupa pakowania: II
 • Zagrożenie dla środowiska: substancja zagrażająca środowisku
 • Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: ADR przepis szczególny S2, S20
 • Transport luzem zgodnie z Załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: nie dotyczy
 • Załadunek: górny i dolny
 • Załadunek: od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 18:00,
 • Miejsce załadunku: stanowisko pełnienia w Jedliczu
 • Sprzedaż w procedurze akcyzy zawieszonej, faktura +oświadczenie
 • Kod CN produktu: 2710 12 25

 

WYMAGANIA DLA  ORLEsol 110/170

 

​Własność ​Parametry wymagane
​1 ​Gęstość w temp. 15°C ,  [g/cm3 ​Podawać w atestach
​2 ​Zawartość siarki, max. [% (m/m)] ​0,003
​3 ​Zawartość benzenu max. [% (m/m)] ​0,05
​4 ​Zawartość pozostałych aromatów, max. [% (m/m)] ​Podawać w atestach
​5 5% (v/v) destyluje, min. [°C] ​110
​6 95% (v/v) destyluje, max. [°C] ​170
 

 

PLIKI DO POBRANIA:

 

KCH_Orlesol_110_170_2018.pdfKCH_Orlesol_110_170_2018.pdf

SN_ORLESOL_110_170_2018_pl.pdfSN_ORLESOL_110_170_2018_pl.pdf

 
 
 

Marki Grupy ORLEN