Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Olej bazowy N-100, 100
Olej bazowy N-100 i Olej bazowy 100 otrzymywany przez hydrorafinację destylatu uzyskanego z regeneracji oleju przepracowanego.

ZASTOSOWANIE:

Olej bazowy N-100 i olej bazowy 100 stosuje się do produkcji:
     - przemysłowych olejów smarowych:
        - maszynowych
        - hydraulicznych
     - olejów silnikowych i olejów przekładniowych do automatycznych skrzyń biegów
     - olejów technologicznych:
        - do obróbki skrawaniem, plastycznej i cieplnej metali
        - konserwacyjnych, ochronnych
        - antyadhezyjnych i antyzbrylaczy

TRANSPORT I SPRZEDAŻ:
Sprzedaż w autocysternach, cysternach kolejowych
Nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR:
     - Numer UN (numer ONZ): nie dotyczy
     - Prawidłowa nazwa przewozowa UN: nie dotyczy
     - Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: nie dotyczy
     - Numer rozpoznawczy zagrożenia: nie dotyczy
     - Nalepka ostrzegawcza: nie dotyczy
     - Grupa pakowania: nie dotyczy
     - Zagrożenie dla środowiska: nie dotyczy
     - Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: nie dotyczy
     - Transport luzem zgodnie z Zał. II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: nie
        dotyczy

     - Załadunek: nalew górny,
     - Załadunek: od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 18:00,
     - Miejsce załadunku: stanowisko pełnienia w Jedliczu
     - Sprzedaż w procedurze akcyzy zawieszonej i zwolnionej
Kod CN produktu: 2710 19 99

WYMAGANIA DLA OLEJU BAZOWEGO N-100 I OLEJU BAZOWEGO 100:

Lp.
Własność
Parametry wymagane
1.
Gęstość w temp. 15°C, [g/cm³]
oznaczać
2.
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, [mm²/s]
20,60-25,00
3.
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm²/s]
oznaczać
4.
Temperatura zapłonu, min. [°C]
170
5.
 Temperatura płynięcia, max. [°C]
 
-12
6.
Barwa, max.
1
7.
Wskaźnik lepkości, min.
95
8.
Pozostałość po koksowaniu, max. [%(m/m)]
0,02
9.
Pozostałość po spopieleniu max. [%(m/m)]
 
0,005
10.
Zawartość ciał stałych obcych, [%(m/m)]
Nie zawiera
11.
Zawartość wody, max. [%(v/v)]
0,020
12.
Liczba kwasowa, max. [mg KOH/g]
0,05
13.*
Czas rozwarstwienia emulsji olej-woda, w temp. 54°C, max. [minuta]
20
 
14.*
Zawartość części lotnych wg Noacka, max.  [%(m/m)]
35
*dotyczy badań okresowych wykonywanych jeden raz na kwartał
 
PLIKI DO POBRANIA:
​​​​​
 
 
 

Marki Grupy ORLEN