Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Kierunek ORLEN - Ogłoszenia stażowe

Poniżej do pobrania ogłoszenia stażowe programu Kierunek ORLEN 2022 w spółce ORLEN Południe wraz z case study.


 

1. Główny Inżynier Zakładu (Jedlicze)

 1_Ogłoszenie_rekrutacyjne_staż_w_zespole_Główny_Inżynier_Jedlicze.pdf1_Ogłoszenie_rekrutacyjne_staż_w_zespole_Główny_Inżynier_Jedlicze.pdf

 1_Case_study_Główny_Inżynier_Jedlicze.pptx1_Case_study_Główny_Inżynier_Jedlicze.pptx

APLI​KUJ


2. Przygotowanie i Realizacja Inwestycji (Trzebinia)

2_Ogłoszenie_rekrutacyjne_staż_w_zespole_Inwestycje_Trzebinia.pdf2_Ogłoszenie_rekrutacyjne_staż_w_zespole_Inwestycje_Trzebinia.pdf

2_Case study_Inwestycje_Trzebinia.pptx2_Case study_Inwestycje_Trzebinia.pptx

APLI​KUJ

 

3. Informatyka i Cyberbezpieczeństwo (Jedlicze)
 

3_Ogłoszenie_rekrutacyjne_Informatyka_i_Cyberbezpieczeństwo_Jedlicze.pdf3_Ogłoszenie_rekrutacyjne_Informatyka_i_Cyberbezpieczeństwo_Jedlicze.pdf

3_Case study_Informatyka_i_Cyberbezpieczeństwo_Jedlicze.pptx3_Case study_Informatyka_i_Cyberbezpieczeństwo_Jedlicze.pptx

APLI​KUJ


4. Zarządzanie Projektami i Procesami (Trzebinia)  

4_Ogłoszenie rekrutacyjne_w_zespole_Zarządzanie_Projektami_Trzebinia.pdf4_Ogłoszenie rekrutacyjne_w_zespole_Zarządzanie_Projektami_Trzebinia.pdf

 
 
 
5. Technologia i Rozwój (Trzebinia)
 

 


6. Technologia i Rozwój (Trzebinia)
 

 

APLI​KUJ

 
 


Aplikacje dotyczące zatrudnienia prosimy przesyłać na adres: rekrutacja.poludnie@orlen.pl

 
 
 
 
* KLAUZULA INFORMACYJNA:
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESACH REKRUTACYJNYCH (PRACA, STAŻ, PRAKTYKI).
1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini, ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia (dalej: „ORLEN Południe S.A.”). Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: 24 201 00 00, 24 201 00 01. Z administratorem danych może się Pani/Pan skontaktować także:
a. wysyłając wiadomość e-mail na adres: rodo.poludnie@orlen.pl,
b. listownie na adres: 32-540 Trzebinia, ul. Fabryczna 22
2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w ORLEN Południe S.A. służy następujący adres email: rodo.poludnie@orlen.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby ORLEN Południe S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“. Dane dot. Inspektora Ochrony Danych dostępne są również na stronie www.orlenpoludnie.pl w zakładce „Kontakty”.
3. CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w poniższych celach:
a. przeprowadzenia procesu rekrutacji polegającego m.in. na: przyjęciu ofert, wybór kandydatów;
b. weryfikacji posiadanych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan rekrutuje;
c. wykonanie testów umiejętności i/lub kwestionariuszy, w przypadku gdy wyrazi Pani/Pan zgodę;
d. przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku gdy wyrazi Pani/Pan zgodę.
e. prowadzenie korespondencji z Panią/Panem, prowadzenie badania poziomu satysfakcji Pani/Pana z udziału w procesie rekrutacyjnym, wewnętrzne cele administracyjne takie jak zarządzanie personelem, statystyczne, raportowanie, obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń
Podstawy przetwarzania danych:
a. art. 6 ust. 1 lit b RODO (dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy);
b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (dane wynikające z art. 22¹ § 1-2 Kodeksu pracy);
c. art. 6 ust.1 lit. a RODO i art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie  danych, których podanie nie wynika z Kodeksu pracy (dane dodatkowe) w tym danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO);
d. art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych w innych procesach rekrutacyjnych);
e. art. 6 ust. 1 lit f RODO (prawnie usprawiedliwiony interes ORLEN Południe S.A. polegający na prowadzeniu korespondencji z kandydatem, badania poziomu satysfakcji z udziału w procesie rekrutacyjnym, obsłudze, dochodzeniu i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń).
W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykonanie przez ORLEN Południe S.A. podczas procesu rekrutacji testów i/lub kwestionariuszy podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo odmowy wzięcia udziału w wypełnieniu testu i/lub kwestionariusza, co nie wpłynie na przebieg rekrutacji, ale uniemożliwi ORLEN Południe S.A. uzyskania dodatkowych informacji o Pani/Panu.
W sytuacji, gdy stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje wymaga przedstawienia zaświadczenia o niekaralności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ORLEN Południe S.A. będzie wymagał dostarczenia informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. ODBIORCY DANYCH
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z ORLEN Południe S.A., którym zlecone zostały usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom systemów i usług IT, podmiotom wspierającym ORLEN Południe S.A. w procesach rekrutacji. Podmioty, o których mowa powyżej, przetwarzają dane na podstawie zawartych z ORLEN Południe S.A. umów.
5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji w ramach danego procesu rekrutacyjnego lub cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia skutecznego sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów ORLEN Południe S.A. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana dodatkowej zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji lub do czasu wycofania uprzednio wyrażonej zgody. W przypadku, gdy Pani/Pana kandydatura będzie wykorzystywana w przyszłym procesie rekrutacyjnym dane te będą przetwarzana przez okres wskazany w zdaniu pierwszym.
6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo do wycofania zgody - w dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać każdą ze złożonych zgód np. pisemnie na adres administratora, o którym mowa w pkt. 1 lub pocztą elektroniczną na adres: rodo.poludnie@orlen.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
b. prawo dostępu do danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
g. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/ Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje jedynie do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody.
7. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
Używając przycisku Aplikuj potwierdza Pani/Pan prawdziwość danych oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez  ORLEN Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini, 32-540 Trzebinia, ul. Fabryczna 22, danych osobowych, których obowiązek przekazania nie wynika bezpośrednio z przepisów prawa w tym danych osobowych, o których w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w dokumentach aplikacyjnych (list motywacyjny, cv, formularz rekrutacyjny) w celu prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu lub staż lub praktyki.
 
DODATKOWE INFORMACJE:
ORLEN Południe S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
Przesłane dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane.
W dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać powyższą zgodę, pisemnie na adres administratora tj. ORLEN Południe S.A., 32 – 540 Trzebinia, ul. Fabryczna 22 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych lub mailowo na adres: rodo.poludnie@orlen.pl
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 

​ 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN