Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Projekt ustawy o odpadach

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 25.04.2012 r. przyjęła przygotowany przez Ministra Środowiska projekt ustawy o odpadach. Prace nad projektem ustawy trwały od 2010 roku. Nowa ustawa o odpadach, przede wszystkim dostosuje polskie prawo do najnowszych wymagań unijnych w gospodarce odpadami i uporządkuje polskie prawodawstwo, w tym zakresie.

W projekcie ustawy w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów zostały min. wprowadzone nowe definicje takich pojęć jak np. „pośrednik w obrocie odpadami”, „sprzedawca odpadów”, „ponowne użycie”. Zmienione, dostosowane do pojęć dyrektywy „ramowej” zostały np. definicje odzysku, recyklingu odpadów. Projekt ustawy o odpadach przewiduje również utworzenie rejestru zakładów lub przedsiębiorstw zajmujących się zbieraniem lub transportem odpadów, pośredników w obrocie odpadami lub sprzedawców odpadów. Wpisu do rejestru zarówno na wniosek, jak i z urzędu dokonywał będzie marszałek województwa. Projekt przewiduje również utworzenie bazy danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami z nich powstających.

W Dziale VII projektu ustawy poświęconym szczególnym zasadom gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów, Rozdział 2 określa zasady gospodarowania olejami odpadowymi. Utrzymany został priorytet regeneracji olejów odpadowych, selektywna zbiórka tego odpadu, jak również zakaz zrzutu olejów odpadowych do wód, gleby lub ziemi. Szczegółowy sposób postępowania z olejami odpadowymi określą przepisy wykonawcze, wydane na podstawie zawartej w projekcie ustawy delegacji.

Ustawa o odpadach wprowadza jeden termin na składanie wszystkich niezbędnych sprawozdań, opisuje też wszystkie rodzaje sprawozdań. Kiedy więc zostanie przyjęta, stanie się jedynym i podstawowym źródłem wiedzy dla przedsiębiorców, o ich obowiązkach z zakresu gospodarki odpadami. Zmniejszono też liczbę niezbędnych decyzji administracyjnych dla podmiotów gospodarczych, które prowadzą działalność związaną z odpadami. Ustawa nie tylko transponuje dyrektywy unijne, ale również porządkuje przepisy dotyczące funkcjonowania rynku odpadami.

Przyjęty projekt ustawy znajduje się na stronie Ministerstwa Środowiska http://www.mos.gov.pl/kategoria/4796_rada_ministrow.

Powrót»

 
 
 

Marki Grupy ORLEN