Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Klasyfikacja odpadów

Definicja olejów odpadowych

Oleje odpadowe – to wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie nadają się już do zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone, a w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne.
 
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Art. 3.1, ust. 11
 
 

Kody olejów odpadowych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2001/112, poz.1206) oleje odpadowe sklasyfikowane zostały w grupie 13* – Oleje odpadowe i odpady paliw ciekłych (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
 
Podgrupy:
13 01* Odpadowe oleje hydrauliczne,
13 02* Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,
13 03* Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła,
13 04* Oleje zęzowe,
13 05* Odpady z odwadniania olejów w separatorach,
13 07* Odpady paliw ciekłych,
13 08* Odpady olejowe nieujęte w innych podgrupach
 
 

Kody olejów odpadowych, przyjmowane do recyklingu przez Orlen Południe S.A.

 
Zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym na prowadzenie Instalacji Hydrorafinacja Olejów Przepracowanych – Decyzja Wojewody Podkarpackiego nr ŚR.IV-6618/2/28/03/04 - Rafineria Nafty Jedlicze Orlen Południe S.A., przyjmuje do recyklingu odpady olejowe, o niżej wymienionych kodach:
 
Kod odpadu Rodzaj odpadu
05 01 03* osady z dna zbiorników
05 01 05* wycieki ropy naftowej
12 01 07* odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
12 01 09* odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców
12 01 10* syntetyczne oleje z obróbki metali
13 01 04* emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
13 01 05* emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
13 01 09* mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne
13 01 10* mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych
13 01 11* syntetyczne oleje hydrauliczne
13 01 12* oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji
13 01 13* inne oleje hydrauliczne
13 02 04* mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
13 02 05* mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
13 02 06* syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 02 07* oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji
13 02 08* inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 03 06* mineralne oleje i ciecze stosowane jako elktroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01
13 03 07* mineralne oleje i ciecze stosowane jako elktroizolatory oraz nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
13 03 08* syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01
13 03 09* oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji
13 04 01* oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej
13 04 02* oleje zęzowe z nabrzeży portowych
13 04 03* oleje zęzowe ze statków morskich
13 05 06* olej z odwadniania olejów w separatorach
13 07 01* olej opałowy i olej napędowy
13 07 03* inne paliwa (włącznie z mieszaninami)
13 08 02* inne emulsje
13 08 99* inne nie wymienione odpady
16 01 13* płyny hamulcowe
16 07 08* odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty
19 02 07* oleje i koncentraty z separacji

* - Listę odpadów niebezpiecznych ustala się poprzez oznakowanie odpadów niebezpiecznych w katalogu odpadów indeksem górnym w postaci gwiazdki "*" przy kodzie rodzaju odpadu (par. 3, ust. 2 - Dz.U. z 2001, Nr 112, poz. 1206).

Rodzaje olejów odpadowych - wg normy PN-C-96050

  • Oleje odpadowe I - oleje elektroizolacyjne i oleje do sprężarek chłodniczych,
  • Oleje odpadowe II - oleje turbinowe,
  • Oleje odpadowe III - pozostałe oleje smarowe, z wyjątkiem olejów emulgujących i natłuszczanych.

Oleje odpadowe nie powinny zawierać substancji szkodliwych, które mogłyby utrudniać proces regeneracji. Zgodnie z Ustawą o odpadach zakazuje się mieszania odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN