Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Energia elektryczna
Zasilanie ORLEN Południe S.A. - Zakład Jedlicze energią elektryczną odbywa się ze stacji elektroenergetycznych 110/6kV oraz 30/6kV usytuowanych na terenie Zakładu Jedlicze. Sprzedaż energii elektrycznej w obrocie, wraz z usługami dystrybucyjnymi prowadzona jest dla taryfowych grup odbiorców:
 
  • B21 U = 6kV, P ≥ 40 kW,
  • C11 U = 0,4kV, P ≤ 40 kW,
  • C21 U = 0,4kV, P > 40 kW.

 

INFORMACJA

W dniu 16 października 2019 roku Decyzją nr DZO.WKP.496.2.15.2019.AŁu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie art. 40 ust. 3 pkt 1 i art. 90 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm) przedsiębiorstwo energetyczne ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini zostało wyznaczone na okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Sprzedawcą Zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego ORLEN Południe S.A.

Decyzja Prezesa URE.pdfDecyzja Prezesa URE - 16.10.2019.pdf

 

 
   
KOMUNIKAT
 
W sprawie zatwierdzenia przez ORLEN Południe S.A. Karty Aktualizacji nr 1_2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej 1_2017.
 
Informujemy, że w dniu 13.03.2019 r. zakończył się proces konsultacji z użytkownikami systemu, Karty Aktualizacji nr 1_2019  Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej (IRiESD) 1_2017 ORLEN Południe S.A.
 
W związku z zakończeniem procesu konsultacji, zgodnie z Ustawą - Prawo Energetyczne, Zarząd ORLEN Południe S.A. zatwierdził Kartę Aktualizacji nr 1_2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej, która obowiązuje od dnia 29.03.2019r.
 
Zatwierdzona Karta Aktualizacji oraz IRiESD zamieszczona jest na stronie internetowej ORLEN Południe S.A. w zakładce ZOBACZ RÓWNIEŻ
 
 
 
INFORMACJA
 
W dniu 26 października 2018 roku Decyzją nr DZO.WKP.492.30.55.2018.JO Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie art. 40 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1269, z późn. zm.), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) przedsiębiorstwo energetyczne ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini zostało wyznaczone na okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Sprzedawcą Zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego ORLEN Południe S.A.
 
 
 
KOMUNIKAT
 
W sprawie zatwierdzenia przez ORLEN Południe S.A. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej.
 
Informujemy, że w dniu 30.05.2017r. zakończył się proces konsultacji z użytkownikami systemu, projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej (IRiESD) ORLEN Południe S.A.
 
W związku z zakończeniem procesu konsultacji, zgodnie z Ustawą - Prawo Energetyczne, Zarząd ORLEN Południe S.A. zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej, która obowiązuje od dnia 01.06.2017r.
 
Zatwierdzona IRiESD wraz z Raportem z konsultacji zamieszczona jest na stronie internetowej ORLEN Południe S.A. www.orlenpoludnie.pl w zakładce ZOBACZ RÓWNIEŻ:
 
Z uwagi na przyłączenie ORLEN Południe S.A. Zakład Jedlicze do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. wymagania w zakresie:
      1. Kryteria oceny możliwości przyłączania oraz wymagania techniczne dla mikroinstalacji
          i małych instalacji przyłączonych do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia Operatora
          Systemu Dystrybucyjnego
      2. Kryteria oceny możliwości przyłączania oraz wymagania techniczne dla jednostek
          wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej średniego napięcia Operatora
          Systemu Dystrybucyjnego
pozostają zgodne z określonymi w w/w dokumentach zamieszczonych na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. z uwagi na konieczność zachowania jednolitych standardów. 
 
 
  
 

Taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji

 
 
Uprzejmie informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4211.25.2019.UJN z dnia 30 maja 2019 roku została zatwierdzona Zmiana taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji.
Zmiana taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna nr 149 (2784) w dniu 31 maja 2019 roku z datą obowiązywania nowych stawek od 1 lipca 2019 roku.
Szczegółowe informacje zawiera załączona Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 
 
 
Uprzejmie informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4211.11.2019.JM z dnia 15 marca 2019 roku została zatwierdzona Zmiana taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji.
Zmiana taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna nr 79 (2714) w dniu 15 marca 2019 roku z datą obowiązywania nowych stawek opłaty przejściowej od 1 stycznia 2019 roku, a w zakresie opłaty kogeneracyjnej od 25 stycznia 2019 roku.
 
 
 
Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-9(12)/2018/1202/III/UJN z dnia 5 października 2018 r. została zatwierdzona Taryfa dla energii elektrycznej przedsiębiorstwa energetycznego ORLEN Południe S.A. w zakresie dystrybucji.
Taryfa została opublikowana w Biuletynie branżowym URE – Energia elektryczna nr 155 (2590) w dniu 23 października 2018 r. i będzie obowiązywała od 1 grudnia 2018 roku.
Szczegółowe informacje zawiera załączona Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 
 
 
Cennik dla energii elektrycznej w zakresie obrotu
    
Uprzejmie informujemy, że Zarząd ORLEN Południe S.A. w dniu 23 grudnia 2019 roku zatwierdził nowy Cennik dla energii elektrycznej w zakresie obrotu. Cennik będzie obowiązywał w rozliczeniach z Odbiorcami energii elektrycznej od 1 stycznia 2020 r.
 
 
 
Uprzejmie informujemy, że Zarząd ORLEN Południe S.A. w dniu 28 czerwiec 2019 roku zatwierdził nowy Cennik dla energii elektrycznej w zakresie obrotu. Cennik będzie obowiązywał w rozliczeniach z Odbiorcami energii elektrycznej od 1 lipca 2019 do 31 grudnia 2019 r.
Zatwierdzony Cennik uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 13 czerwca 2019r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.
 
 
Uprzejmie informujemy, że Zarząd ORLEN Południe S.A. w dniu 29 stycznia 2019 roku zatwierdził nowy Cennik dla energii elektrycznej w zakresie obrotu. Cennik będzie obowiązywał w rozliczeniach z Odbiorcami energii elektrycznej od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019r.  
 
Spółka ORLEN Południe S.A. obecnie jest na etapie opracowywania i wdrażania rozwiązań prawnych, wynikających z nowej ustawy z 28 grudnia 2018 roku (o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2018 poz. 2538).

Wszystkie zmiany,  będą zgodne z postanowieniem ustawy i zostaną  wprowadzone do stosowania w rozliczeniach sprzedaży energii elektrycznej do naszych Odbiorców nie później niż do 1 kwietnia 2019 roku.

Jednocześnie z uwagi na duży  i skomplikowany zakres zmian podyktowanych w/w Ustawą oraz trwający proces opracowywania rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy, wprowadzenie nowych rozwiązań wymaga czasu.

Prosimy zatem, o cierpliwość oraz terminowe regulowanie rachunków za sprzedaż energii elektrycznej, także tych, które mogą jeszcze ulec modyfikacjom ze względu na nowe rozwiązania prawne. Zapewniamy, że w takich przypadkach faktury zostaną skorygowane.
 
 
 

Operator Systemu Dystrybucji (OSDe)

 
Decyzją Urzędu Regulacji Energetyki z dniem 5 stycznia 2015r., ORLEN Południe S.A. uzyskał Status Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego.
 
 
 

Marki Grupy ORLEN