Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Energia elektryczna
INFORMACJA
 
Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-9(12)/2018/1202/III/UJN z dnia 5 października 2018 r. została zatwierdzona Taryfa dla energii elektrycznej przedsiębiorstwa energetycznego ORLEN Południe S.A. w zakresie dystrybucji.
Taryfa została opublikowana w Biuletynie branżowym URE – Energia elektryczna nr 155 (2590) w dniu 23 października 2018 r. i będzie obowiązywała od 1 grudnia 2018 roku.
Szczegółowe informacje zawiera załączona Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 
 
INFORMACJA
 
W dniu 26 października 2018 roku Decyzją nr DZO.WKP.492.30.55.2018.JO Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie art. 40 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1269, z późn. zm.), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) przedsiębiorstwo energetyczne ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini zostało wyznaczone na okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Sprzedawcą Zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego ORLEN Południe S.A.
 
 
 
KOMUNIKAT
 
W sprawie zatwierdzenia przez ORLEN Południe S.A. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej.
 
Informujemy, że w dniu 30.05.2017r. zakończył się proces konsultacji z użytkownikami systemu, projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej (IRiESD) ORLEN Południe S.A.
 
W związku z zakończeniem procesu konsultacji, zgodnie z Ustawą - Prawo Energetyczne, Zarząd ORLEN Południe S.A. zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej, która obowiązuje od dnia 01.06.2017r.
 
Zatwierdzona IRiESD wraz z Raportem z konsultacji zamieszczona jest na stronie internetowej ORLEN Południe S.A. www.orlenpoludnie.pl w zakładce ZOBACZ RÓWNIEŻ:
 
Z uwagi na przyłączenie ORLEN Południe S.A. Zakład Jedlicze do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. wymagania w zakresie:
      1. Kryteria oceny możliwości przyłączania oraz wymagania techniczne dla mikroinstalacji
          i małych instalacji przyłączonych do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia Operatora
          Systemu Dystrybucyjnego
      2. Kryteria oceny możliwości przyłączania oraz wymagania techniczne dla jednostek
          wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej średniego napięcia Operatora
          Systemu Dystrybucyjnego
pozostają zgodne z określonymi w w/w dokumentach zamieszczonych na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. z uwagi na konieczność zachowania jednolitych standardów. 
 
 
 
   

Energia elektryczna

 
Zasilanie ORLEN Południe S.A. - Zakład Jedlicze energią elektryczną odbywa się ze stacji elektroenergetycznych 110/6kV oraz 30/6kV usytuowanych na terenie Zakładu Jedlicze. Sprzedaż energii elektrycznej w obrocie, wraz z usługami dystrybucyjnymi prowadzona jest dla taryfowych grup odbiorców:
  • B21 U = 6kV, P ≥ 40 kW,
  • C11 U = 0,4kV, P ≤ 40 kW,
  • C21 U = 0,4kV, P > 40 kW.
  
 

Taryfy dla energii elektrycznej

 
Uprzejmie informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2017r., znak: OKR.4211.21.6.2017.1202.IIA.JM została zmieniona taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji zatwierdzona decyzją z dnia 15 grudnia 2016r., znak: OKR-4211-22(8)/2016/1202/II/JM  w  zakresie  terminu  obowiązywania i stawki opłaty OZE, obowiązujących od 1 stycznia 2018r.
Szczegółowe informacje zawiera załączona Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 
 
  
Uprzejmie informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-22(8)/2016/1202/II/JM z dnia 15 grudnia 2016 r. została zatwierdzona Taryfa dla energii elektrycznej przedsiębiorstwa energetycznego ORLEN Południe S.A. w zakresie dystrybucji.
Taryfa została opublikowana w Biuletynie branżowym URE – Energia elektryczna nr 180 (2206) w dniu 15 grudnia 2016 r. i obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku.
 
 
 
Uprzejmie informujemy, że Zarząd ORLEN Południe S.A. w dniu 9 sierpnia 2018 roku zatwierdził nową Taryfę dla energii elektrycznej w zakresie obrotu. Taryfa będzie obowiązywać w rozliczeniach z Odbiorcami energii elektrycznej od 1 września 2018r.  
 
 
  
Uprzejmie informujemy, że Zarząd ORLEN Południe S.A. zatwierdził nową Taryfę dla energii elektrycznej w zakresie obrotu. Taryfa będzie obowiązywać w rozliczeniach z Odbiorcami energii elektrycznej od 1 stycznia 2016r
 
 
  
 

Operator Systemu Dystrybucji (OSDe)

 
Decyzją Urzędu Regulacji Energetyki z dniem 5 stycznia 2015r., ORLEN Południe S.A. uzyskał Status Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego.
 
 
 

Marki Grupy ORLEN