Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORLEN Południe – Zakład Jedlicze

​ 

Logistyka
Specjalista ds. Logistyki
 
tel. +48 24 201 06 40
kom. +48 693 781 288
 
Zakupy i Zaopatrzenie
Kierownik
tel. +48 24 201 02 60
kom. +48 695 982 008
 
Kierownik
 
tel. +48 24 201 00 44
kom. +48 601 525 198
 
Produkcja
Rozpuszczalniki - Kierownik
 
 
Regeneracji Olejów Przepracowanych - Kierownik
 
tel. +48 24 201 07 05
kom. +48 ​724 780 044

 
tel. +48 24 201 07 11
kom. +48 605 903 067
 
BHP
Specjalista ds. BHP
 
tel. +48 24 201 06 27
kom. +48 785 020 097
 
Gospodarka Wodno-Ściekowa
Kierownik Działu
 
tel. +48 24 201 06 88
kom. +48 665 954 877
 
Energetyka
Kierownik
 
tel. +48 24 201 06 50
kom. +48 603 675 489
 
Inspektor Ochrony Danych
Marta Skrzyńska
 
 ​

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informujemy,że:
1.  Spółka ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini przy ul. Fabrycznej 22, 32-540 Trzebinia, NIP: 628-00-00-977, REGON: 27269025. działając zgodnie z art. 13 ust.  1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO” informuje, iż jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
2.  Kontakt z Administratorem możliwy jest przy wykorzystaniu danych korespondencyjnych Administratora bądź mailowo na adres: sekretariat.poludnie@orlen.pl.
3.  Administrator informuje, iż w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem:  
rodo.poludnie@orlen.pl
4.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
     a) udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą poczty elektronicznej na adresy kontaktowe znajdujące się na   
     stronie 
www.orlenpoludnie.pl – dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zapewnienia komunikacji z użytkownikiem
     serwisu i udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane do ORLEN Południe S.A - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
     W tym przypadku Twoje dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
     b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z prowadzonymi przez ORLEN Południe
     S.A działaniami oraz świadczeniem usług – dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zabezpieczenia roszczeń, a
     więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń.
5.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, a także organy publiczne uprawnione do dostępu do tych danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6.  Posiada Pani/Pan prawo do:
     a)  dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo
     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
     b)  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
     Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
7.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowej.
8.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
9.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.​​​​​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN