Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Informacja o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

05-06-2009  

​Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 30 czerwca 2009 roku zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 108 z dnia 4 czerwca 2009 roku pod poz. 7365 na str. 47.


Zarząd Rafinerii Trzebinia Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini, przy ul. Fabrycznej 22, wpisanej w dniu 5 sierpnia 2002 roku do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000125856, działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2008 roku, na godzinę 10.00.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Trzebini przy ul. Fabrycznej 22 (budynek Zarządu).

Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie:
a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2008,
b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2008,
c) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2008 rok.
d) sprawozdania Rady Nadzorczej Rafinerii Trzebinia S.A. z oceny:
 sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2008,
 sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2008,
 wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2008 rok.
e) sprawozdania Rady Nadzorczej ze swojej działalności za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku.
7. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
a) sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2008,
b) sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2008 roku,
c) pokrycia straty za 2008 rok.
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku:
a) Członkom Zarządu Spółki,
b) Członkom Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej VI kadencji.
10. Powołanie Rady Nadzorczej na VI kadencję.
11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd Rafinerii Trzebinia S.A. działań skutkujących ustanowieniem ograniczonych praw rzeczowych na zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki. Na zasadzie art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych, § 2 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:
„Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Produkcja nieoczyszczonych olejów i tłuszczów (15.41.Z),
2. Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów (15.42.Z),
3. Wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (23.20.A),
4. Przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (23.20.B),
5. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (25.22.Z),
6. Przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane. (37.20.Z),
7. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (51.12.Z),
8. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (51.19.Z),
9. Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz produktów pochodnych (51.51.Z),
10. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (51.55.Z),
11. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (51.56.Z),
12. Sprzedaż detaliczna paliw (50.50.Z),
13. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (63.11.C),
14. Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (63.12.C),
15. Działalność pozostałych agencji transportowych (63.40.C),
16. Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (65.23.Z),
17. Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.11.Z),
18. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.12.Z),
19. Wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z),
20. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (70.31.Z),
21. Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie (70.32.Z),
22. Wynajem samochodów osobowych (71.10.Z),
23. Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (72.10.Z),
24. Przetwarzanie danych (72.30.Z),
25. Działalność związana z bazami danych (72.40.Z),
26. Pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z),
27. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (73.10.G),
28. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (73.10.H),
29. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych (73.20.A),
30. Działalność rachunkowo-księgowa (74.12.Z),
31. Badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z),
32. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.A),
33. Działalność holdingów (74.15.Z),
34. Działalność związana z pakowaniem (74.82.Z),
35. Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (74.87.B),
36. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (90.01.Z),
37. Działalność archiwów (92.51.C).”
otrzymałby następujące brzmienie:
„Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych (10.41.Z),
2. Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (19.20.Z),
3. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14.Z).
4. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (20.59.Z)
5. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22.22.Z),
6. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),
7. Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z),
8. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (46.12.Z),
9. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z),
10. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów ropopochodnych (46.71.Z),
11. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z),
12. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z),
13. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z),
14. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (52.10.A),
15. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),
16. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24.C),
17. Działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.C),
18. Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),
19. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),
20. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
21. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),
22. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),
23. Działalność holdingów finansowych (64.20.Z),
24. Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),
25. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z),
26. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
27. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
28. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z),
29. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),
30. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)
31. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
32. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z)
33. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
34. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z),
35. Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
36. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (74.90.Z),
37. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z),
38. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z),
39. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z),
40. Działalność związana z pakowaniem (82.92.Z),
41. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),
42. Działalność archiwów (91.01.B),
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio na sali obrad od godz. 9:30.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2009 roku zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 108 z dnia 4 czerwca 2009 roku pod poz. 7365 na str. 47.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN