Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Informacja o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

01-06-2010  

​Ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na dzień 29 czerwca 2010 roku zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 105 w dniu 1 czerwca 2010 roku


Zarząd Rafinerii Trzebinia Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini, przy ul. Fabrycznej 22, wpisanej w dniu 5 sierpnia 2002 roku do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000125856, działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rafinerii Trzebinia S.A. na dzień 29 czerwca 2010 roku, na godzinę 10:00.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Trzebini przy ul. Fabrycznej 22 (budynek Zarządu).
Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjętego przez NWZ Spółki uchwałą nr 5 w dn. 22.08.2003r.
6. Rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie:
a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2009,
b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2009,
c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2009 rok.
d) sprawozdania Rady Nadzorczej Rafinerii Trzebinia S.A. z oceny:
- sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2009,
- sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2009,
- wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2009 rok.
e) sprawozdania Rady Nadzorczej ze swojej działalności za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku.
7. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
a) sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2009,
b) sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2009 roku,
c) podziału zysku za 2009 rok.
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku:
a) Członkom Zarządu Spółki,
b) Członkom Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio na sali obrad od godz. 9:30.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN