Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie

28-06-2012  

​W dniu 27 czerwca br. w siedzibie Spółki w Jedliczu odbyło się doroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rafinerii Nafty Jedlicze S.A.
 
Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Rafinerii Nafty Jedlicze S.A., a także skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Rafinerii Nafty Jedlicze za rok obrotowy 2011. Walne Zgromadzenie zdecydowało również, że zysk netto Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. za rok obrotowy 2011 zostanie przekazany na kapitał zapasowy Spółki.
 
Walne Zgromadzenie udzieliło wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Rafinerii, którzy pełnili swe funkcje w ubiegłym roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.
 
Walne Zgromadzenie podjęło także uchwałę w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej (VII) kadencji.
 
Ponadto, Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy mniejszościowych Spółki. Przymusowemu wykupowi będzie podlegać łącznie 107.708 akcji zwykłych na okaziciela serii A, reprezentujących łącznie 1,38% kapitału zakładowego Spółki.

Bioetanol, Jedlicze, inwestycje, biopaliwa

 
 
 

Marki Grupy ORLEN