Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Konferencja o olejach odpadowych

21-11-2012  

W dniu 8 listopada 2012 r. w Zespole Dworskim HOTEL SARMATA w Sandomierzu odbyła się z inicjatywy Konsorcjum Olejów Przepracowanych Organizacja Odzysku SA – spółki Grupy Kapitałowej Rafinerii Nafty Jedlicze - konferencja pod hasłem „Obowiązki przedsiębiorców w świetle obowiązującego prawa. Rozwiązania prawne, organizacyjne i kontrolne w zakresie ochrony środowiska”.

    Głównymi prelegentami konferencji byli:
  • Prof. dr hab. inż. Andrzej Jasiński – doradca wicepremiera Waldemara Pawlaka, ministra gospodarki, doradca głównego inspektora ochrony środowiska, Przewodniczący Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko,
  • Prof. dr. hab. inż. Jerzy Zwoździak – Kancelaria Zarządzania Środowiskiem, Politechnika Wrocławska,
  • Andrzej Kulig – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
  • Dr inż. Ewa Jadwiga Lipińska – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
  • Izabela Szadura – Dyrektor Departamentu Kontroli Rynku – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie,
  • Krzysztof Janas – Prezes Zarządu Rafinerii Nafty Jedlicze S.A.,
  • Elżbieta Łukacijewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego – Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI).

W trakcie konferencji poruszono tematy związane z przepisami nowej ustawy o odpadach, której projekt jest obecnie przygotowywany w Sejmie RP. Ustawa ta, w dość istotnym stopniu modyfikuje i uzupełnia, wzorem dyrektywy, dotychczasowe regulacje prawne dotyczące postępowania z wszelkimi rodzajami odpadów, w tym także z odpadami niebezpiecznymi, jakimi są oleje przepracowane (odpadowe).

Tematami wiodącymi konferencji były aspekty organizacyjno-prawne dotyczące gospodarowania olejami przepracowanymi oraz ich transgranicznego przemieszania. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom planowania spójnego systemu gospodarki odpadami i kosztom jego realizacji, oraz prezentacji najnowocześniejszej obecnie technologii stosowanej na instalacji przetwarzania odpadów niebezpiecznych (takich jak oleje przepracowane) w Rafinerii Nafty Jedlicze S.A.

Zadaniem konferencji było także przekazanie informacji pozwalających na takie konstruowanie nowych systemów, które będzie uwzględniało najnowsze regulacje prawne, a równocześnie będzie pozwalało na tworzenie systemów możliwie najbardziej racjonalnych i efektywnych, opartych na najnowszej wiedzy prawnej, organizacyjnej i technicznej z zakresu gospodarowania odpadami takimi jak oleje przepracowane (odpadowe).

 
 
 

Marki Grupy ORLEN