Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Posiedzenie Rady Nadzorczej

23-03-2012  

​W dniu 19 marca br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. Przedmiotem posiedzenia Rady były przede wszystkim sprawy związane z zamknięciem roku obrotowego 2011, a także przyjęcie planu finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej na 2012 rok.
 
Rada Nadzorcza dokonała oceny przedłożonych przez Zarząd sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu z działalności Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. i Grupy Kapitałowej Rafinerii Nafty Jedlicze za rok obrotowy 2011, a także wniosku Zarządu ws. przeznaczenia zysku netto za 2011 rok na kapitał zapasowy Spółki.
 
Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła pracę Zarządu w 2011 roku i zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie poszczególnym członkom Zarządu absolutorium, z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
 
Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, zatwierdziła także plan finansowy Spółki i Grupy Kapitałowej RNJ na 2012 rok, wraz z poszczególnymi planami cząstkowymi, takimi jak: plan sprzedaży i polityki cenowej, plan zakupów, plan produkcji, plan badań i rozwoju, plan zatrudnienia, plan inwestycyjny CAPEX i plan marketingowy Spółki.
 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN