Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Posiedzenie Rady Nadzorczej

14-04-2011  

​W dniu 11 kwietnia br. w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. Przedmiotem posiedzenia Rady były przede wszystkim sprawy związane z zamknięciem roku obrotowego 2010, przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki planowanym w dniu 25 maja br.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przedłożone przez Zarząd wnioski do Walnego Zgromadzenia w sprawach:

  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Rafinerii Nafty Jedlicze SA za rok obrotowy 2010,
  • zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Rafinerii Nafty Jedlicze za rok obrotowy 2010,
  • przeznaczenia na kapitał zapasowy Spółki zysku netto Rafinerii Nafty Jedlicze SA za rok obrotowy 2010.

Rada Nadzorcza podjęła także uchwały w sprawach rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Rafinerii absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.

Ponadto, Rada sporządziła i przyjęła sprawozdania:

  • z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Rafinerii Nafty Jedlicze za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu ws. przeznaczenia na kapitał zapasowy Spółki zysku netto za rok obrotowy 2010,
  • oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Rafinerii Nafty Jedlicze za rok obrotowy 2010,
  • z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN