Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Energia elektryczna
INFORMACJA
 
W dniu 14 października 2016 roku decyzją nr DSW.WKP/6.492.3.163.2016.TW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie art. 40 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.) przedsiębiorstwo energetyczne ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini zostało wyznaczone na okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego ORLEN Południe S.A.
 
 
 
 
KOMUNIKAT
 
W sprawie zatwierdzenia przez ORLEN Południe S.A. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej.
 
Informujemy, że w dniu 31.07.2015r. zakończył się proces konsultacji z użytkownikami systemu, projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej (IRiESD) ORLEN Południe S.A.
 
W związku z zakończeniem procesu konsultacji, zgodnie z Ustawą - Prawo Energetyczne, Zarząd ORLEN Południe S.A. zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej, która obowiązuje od dnia 01.09.2015r.
 
Zatwierdzona IRiESD wraz z Raportem z konsultacji zamieszczona jest na stronie internetowej ORLEN Południe S.A. www.orlenpoludnie.pl
 
Z uwagi na przyłączenie ORLEN Południe S.A. Zakład Jedlicze do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. wymagania w zakresie:
      1. Kryteria oceny możliwości przyłączania oraz wymagania techniczne dla mikroinstalacji
          i małych instalacji przyłączonych do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia Operatora
          Systemu Dystrybucyjnego
      2. Kryteria oceny możliwości przyłączania oraz wymagania techniczne dla jednostek
          wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej średniego napięcia Operatora
          Systemu Dystrybucyjnego
pozostają zgodne z określonymi w w/w dokumentach zamieszczonych na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. z uwagi na konieczność zachowania jednolitych standardów.
 
 
 
 

Energia elektryczna

 
Zasilanie ORLEN Południe S.A. - Zakład Jedlicze energią elektryczną odbywa się ze stacji elektroenergetycznych 110/6kV oraz 30/6kV usytuowanych na terenie Zakładu Jedlicze. Sprzedaż energii elektrycznej w obrocie, wraz z usługami dystrybucyjnymi prowadzona jest dla taryfowych grup odbiorców:
  • B21 U = 6kV, P ≥ 40 kW,
  • C11 U = 0,4kV, P ≤ 40 kW,
  • C21 U = 0,4kV, P > 40 kW.
 
 
 

Taryfy dla energii elektrycznej

 
Uprzejmie informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-22(8)/2016/1202/II/JM z dnia 15 grudnia 2016 r. została zatwierdzona Taryfa dla energii elektrycznej przedsiębiorstwa energetycznego ORLEN Południe S.A. w zakresie dystrybucji.
Taryfa została opublikowana w Biuletynie branżowym URE – Energia elektryczna nr 180 (2206) w dniu 15 grudnia 2016 r. i będzie obowiązywała od 1 stycznia 2017 roku.
 
 
 
Uprzejmie informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-30(6)/2015/1202/IA/JPi1 z dnia 11 grudnia 2015 r. została zatwierdzona korekta taryfy dla energii elektrycznej przedsiębiorstwa energetycznego ORLEN Południe S.A. w zakresie dystrybucji. W związku z Informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 41/2015 z dnia 19 października 2015 roku, przedsiębiorstwo ORLEN Południe S.A. dokonało wyliczeń stawek opłaty przejściowej dla odbiorców końcowych. Konieczne było również wprowadzenie stawki opłaty OZE w celu dostosowania taryfy do ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii.
Zmiana taryfy została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia elektryczna  nr 154/2015 (1984) w dniu 11 grudnia 2015 roku i obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku.
 
 
 
W związku z informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 37/2014 w sprawie stawek opłaty przejściowej na rok 2015, ORLEN Południe S.A. w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi, pobierać będzie opłatę przejściową wg nowych stawek od dnia 1 stycznia 2015 r. tj.: dla grupy B21 - 2,16 zł/kW/m-c + VAT, dla grup C21 i C11 - 0,87 zł/kW/m-c +VAT.
 
Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-5(19)/2015/1202/I/EŚ z dnia 24 sierpnia 2015 r., zatwierdzona została taryfa w zakresie dystrybucji energii elektrycznej ORLEN Południe S.A. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna Nr 96/2015 (1926) z dnia 25 sierpnia 2015 r. Taryfa obowiązywać będzie w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 1 Październik 2015 r.
 
 
 
Uprzejmie informujemy, że Zarząd ORLEN Południe S.A. zatwierdził nową Taryfę dla energii elektrycznej w zakresie obrotu. Taryfa będzie obowiązywać w rozliczeniach z Odbiorcami energii elektrycznej od 1 stycznia 2016r
 
 
  
Uchwałą Zarządu Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. Nr 5/37/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., zatwierdzona została taryfa dla energii elektrycznej – OBRÓT, Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. Taryfa obowiązywać będzie w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 1 lutego 2014 r.
 
 
 
 

Operator Systemu Dystrybucji (OSDe)

 
Decyzją Urzędu Regulacji Energetyki z dniem 5 stycznia 2015r., ORLEN Południe S.A. uzyskał Status Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego.
 
 
 

Marki Grupy ORLEN