Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORLEsol 135/195

ORLEsol 135/195 to produkt o niskiej zawartości benzenu i siarki otrzymywany w procesie   zachowawczej przeróbki ropy naftowej poddana hydroodsiarczaniu.

 

ZASTOSOWANIE:

 • w przemyśle farb, lakierów, żywic,
 • w produkcji rozpuszczalników, rozcieńczalników, chemii budowlanej.
 

TRANSPORT I SPRZEDAŻ:

 • Sprzedaż w autocysternach
 • Podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR:
 • Numer UN (numer ONZ): UN 1300
 • Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Benzyna lakiernicza
 • Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: 3/F1
 • Numer rozpoznawczy zagrożenia: 30
 • Nalepka ostrzegawcza: Nr 3
 • Grupa pakowania: III (II-IMDG, ICAO/IATA)
 • Zagrożenie dla środowiska: substancja zagrażająca środowisku
 • Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: ADR przepis szczególny S2
 • Transport luzem zgodnie z Załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: nie dotyczy
 • Załadunek: górny i dolny
 • Załadunek: od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 18:00,
 • Miejsce załadunku: stanowisko pełnienia w Jedliczu
 • Sprzedaż w procedurze akcyzy zawieszonej, faktura +oświadczenie
 • Kod CN produktu: 2710 12 21

 

WYMAGANIA DLA  ORLEsol 135/195:

 

​Własność ​​Parametry wymagane
​1 ​Gęstość w temp. 15°C , min.    [g/cm3] ​0,750
​2

​Destylacja normalna [% (v/v)]
Skład frakcyjny:
- początek °C, min.
- koniec °C, max.
- 5% destyluje do temp. min. °C,
- 95% destyluje do temp. max. °C,
- do temp. 210°C destyluje (włącznie ze stratami)  min.
- różnica między temperaturami, w których destyluje 5%(v/v) i 90%(v/v) (włącznie ze stratami) max.

 

​Podawać
Podawać
135
195
90
55

​3 ​Zawartość siarki, max. [mg/kg] ​30
​4 ​Temperatura zapłonu, min. [°C] ​23
​5 ​Zawartość wody, max. [mg/kg] ​150
​6 ​Zawartość węglowodorów aromatycznych [% (m/m)] Na życzenie Klienta
 
 
 
 

Marki Grupy ORLEN